Úvod » O společnosti » Zákonné náležitosti

Zákonné náležitosti

Oznámení o přeměně podoby akcií na zaknihované

Výzva akcionářům k odevzdání akcií v souvislosti s přeměnou

 

Představenstvo společnosti 

 

TATRA DEFENCE VEHICLE a. s. 
Sídlo: Kodaňská 521/57, Vršovice, 101 00 Praha 10 
IČO: 241 52 269
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 17463
(dále jen „Společnost“), 

 

zveřejňuje tímto ve smyslu ustanovení § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, následující oznámení, jakož i výzvu akcionářům Společnosti k odevzdání akcií a sdělení čísla účtu v centrální evidenci cenných papírů:  

 

1. Valná hromada Společnosti rozhodla dne 25. 10. 2016 o změně podoby všech akcií Společnosti z listinných akcií na akcie zaknihované. O této skutečnosti byl sepsán Mgr. Ditou Kuštovou, notářkou, se sídlem v Chrudimi, notářský zápis č. 531/2016, NZ 671/2016.  Dne 8. 11. 2016 došlo na základě výše uvedeného rozhodnutí k zápisu zaknihování akcií Společnosti do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, sp. zn. B 17463.

 

2.  Představenstvo Společnosti tímto vyzývá akcionáře Společnosti, aby odevzdali dosavadní listinné akcie Společnosti ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení, a to v sídle Společnosti na adrese Kodaňská 521/57, Vršovice, 101 00 Praha 10, v pracovní dny od 8.00 hod. do 14.00 hod. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie Společnosti nepředloží, vyzve Společnost akcionáře k předložení akcií v dodatečné lhůtě s upozorněním, že po uplynutí této lhůty budou neodevzdané akcie prohlášeny za neplatné. 

 

3. Představenstvo Společnosti dále akcionáře Společnosti vyzývá, aby si v souvislosti s přeměnou podoby akcií zřídili majetkový účet v centrální evidenci cenných papírů, a to prostřednictvím jednoho z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů (bank a obchodníků s cennými papíry; seznam účastníků na www.cdcp.cz).

 

4.  Akcionář je při odevzdání dosavadních listinných akcií Společnosti povinen ve smyslu ustanovení § 530 odst. 1 Zákona Společnosti sdělit číslo majetkového účtu zřízeného dle bodu 3. výše, na který mu budou zaevidovány zaknihované akcie Společnosti. 

 

V Praze dne 9. 11. 2016